پیدا

دیروز

درخواست حذف اطلاعات

دیروز به قدری خسته و درمانده بودم که فقط دوس داشتم خدارو بغل کنم و گریه کنم! خدا هم بهم بگه فقط بسپارش به من همه چی درست میشه ، تو اصلا نگران هیچی نباش بعد منم واسه یه دقیقه فقط یه دقیقه چشمامو می بستم و یه نفس عمیق می کشیدم و دلم قرص می شد و از اون استرس رها می شدم...